SANSKRIT SHLOKA PDF

Shlokas in Sanskrit

Sri Durga Sahasranaama Sthothram

Sri Venkateshwara Suprabhatha

Sri Vishnu Sahasranamam Sthotram

Sri Lalitha Sahasranama Sthothram

Sri Vishnu Sahasranama Sthothram

Shlokas in Tamil​

Sri Lalitha
Sahasranama Sthothram

Sri Vishnu
Sahasranama Sthothram

Shlokas in Kannada

Sri Lalitha
Sahasranama Sthothram

Sri Vishnu
Sahasranama Sthothram

Shlokas in Telugu

Sri Lalitha
Sahasranama Sthothram

Sri Vishnu
Sahasranama Sthothram

Follow us on Facebook

Scroll to top